4 vấn đề nhức đầu xoanh quanh xuất khẩu lao động không còn không đồng ý tầm quan trọng

không hề phủ nhận vai trò của việc xuất khẩu lao động trong khoảng time qua đối với việc đem lại nguồn ngoại tệ dồi dào cho nước ta, & đã xử lý đc phần nhiều bài toán nan giải về lao động việc làm. tuy vậy trong công tác quản lí …