Kinh nghiệm đi xuất khẩu lao động bước chân sang vùng đất mới người nào cũng có khả năng sẽ bị ngạc nhiên

bước chân sang vùng đất mới người nào cũng sẽ ảnh hưởng kinh ngạc với nhiều thứ mới lạ mà thói quen chưa kịp thích nghi. Đó cũng chính là những điều hoàn toàn thông thường. luận điểm đề ra là chúng ta phải thích nghi hối hả vì sang …