Đèn chỉ thị Khu Vực RI31 Unipos được thiết kế với để nhân đôi tín hiệu

Đèn chỉ thị khu vực RI31 Unipos 1. miêu tả Đèn chỉ thị Khu Vực RI31 Unipos được thiết kế theo phong cách để nhân đôi tín hiệu cảnh báo cho tình hình cháy, đc cung ứng bởi những thiết bị báo cháy. RI31 Uniposchỉ báo từ xa bằng phương pháp phát …